Hình sự

 • Luật thi hành án hình sự năm 2010

  Luật thi hành án hình sự năm 2010

  QUỐC HỘI Số: 53/2010/QH12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2010 LUẬT Thi hành án hình sự ___________ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo … Đọc Thêm

 • Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015

  Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015

  QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 94/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015   LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành … Đọc Thêm

 • Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

  Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

  QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 101/2015/QH13 Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Bộ … Đọc Thêm

 • Bộ luật hình sự năm 2015

  Bộ luật hình sự năm 2015

  QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 100/2015/QH13 Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015   BỘ LUẬT HÌNH SỰ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Bộ luật hình … Đọc Thêm