Đất đai

  • Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi thành một số điều Luật đất đai

    Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi thành một số điều Luật đất đai

    CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 43/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 … Đọc Thêm

  • Luật đất đai 2013

    Luật đất đai 2013

    QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 45/2013/QH13 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013 LUẬT ĐẤT ĐAI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật đất đai, Chương … Đọc Thêm