Dân sự

 • Nghị định 88/2008/NĐ-CP về việc xác định lại giới tính

  Nghị định 88/2008/NĐ-CP về việc xác định lại giới tính

  CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 88/2008/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2008   NGHỊ ĐỊNH VỀ XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ … Đọc Thêm

 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự

  QUỐC HỘI Số: 64/2014/QH13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014   LUẬT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự _________________   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa … Đọc Thêm

 • Luật thi hành án dân sự năm 2008

  Luật thi hành án dân sự năm 2008

  QUỐC HỘI Số: 26/2008/QH12   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2008   LUẬT Thi hành án dân sự ___________ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo … Đọc Thêm

 • Bộ luật tố tụng dân sự 2015

  Bộ luật tố tụng dân sự 2015

  QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 92/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015   BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành … Đọc Thêm

 • Bộ luật dân sự 2015

  Bộ luật dân sự 2015

  QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 91/2015/QH13 Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2015 BỘ LUẬT DÂN SỰ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Bộ luật dân … Đọc Thêm