Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Chia sẻ với

Xin chào Luật Khai Nguyên,  sắp tới tôi sẽ mở một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thi công xây dựng công trình, vậy tôi có cần phải thực hiện thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng không? Và nếu có thì điều kiện và thủ tục như thế nào? tôi xin cảm ơn.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn thủ tục cấp giấy phép của Luật Khai Nguyên.

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Luật Khai Nguyên. Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

1.Cơ sở pháp luật.

Nghị Định 59/2015/NĐ-CP

Nghị định 42/2017/NĐ-CP

Thông tư 17/2016/TT-BXD

 1. Nội dung tư vấn:
 • Thứ nhất, điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị Định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 có sửa đổi, bổ sung Điều 57 như sau: Tổ chức khi tham gia các lĩnh vực sau đây phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

“ a) Khảo sát xây dựng.

 1. b) Lập quy hoạch xây dựng.
 2. c) Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình.
 3. d) Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng.

đ) Tư vấn quản lý dự án.

 1. e) Thi công xây dựng công trình.
 2. g) Giám sát thi công xây dựng công trình.
 3. h) Kiểm định xây dựng.
 4. i) Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.”

          Như vậy, lĩnh vực mà bạn muốn hoạt động kinh doanh nằm trong quy định trên, do đó bạn phải thực hiện việc xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Theo đó, khoản 19 điều 1 nghị định 42/2017/NĐ- CP Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định Điều kiện chung để được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng bao gồm:

–  Có giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

– Những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt phải có hợp đồng lao động với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng;

– Đối với các dự án, công trình có tính chất đặc thù như: Nhà máy điện hạt nhân, nhà máy sản xuất hóa chất độc hại, sản xuất vật liệu nổ, những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt thì ngoài yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề tương ứng với loại công việc thực hiện còn phải được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực đặc thù của dự án.”

 • Thứ hai, Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng: Về hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng được quy định tại điều 58 nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và điều 20 Thông tư 17/2016/TT-BXD thì hồ sơ bao gồm:

Khoản 1 điều 58 nghị định 59 quy định

“1. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

 1. a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo mẫu quy định của Bộ Xây dựng;
 2. b) Bản sao giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập tổ chức;
 3. c) Bản kê khai danh sách, kinh nghiệm kèm theo chứng chỉ hành nghề, hợp đồng lao động của những cá nhân chủ chốt theo mẫu;
 4. d) Bản kê khai theo mẫu về kinh nghiệm của tổ chức ít nhất 3 (ba) công việc tiêu biểu trong thời gian gần nhất cho mỗi lĩnh vực liên quan đến nội dung đăng ký;

đ) Bản kê khai năng lực tài chính; máy, thiết bị, phần mềm máy tính theo yêu cầu đối với từng lĩnh vực đăng ký;

 1. e) Quy trình quản lý thực hiện công việc; hệ thống quản lý chất lượng tương ứng với từng lĩnh vực đăng ký”

Hướng dẫn cụ thể tại điều 20 thông tư 17/2016/TT-BXD quy định:

+) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu tại Phụ lục số 03 Thông tư này.

+) Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập tổ chức; bản quy trình quản lý thực hiện công việc; hệ thống quản lý chất lượng tương ứng với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.

+) Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản danh sách các cá nhân chủ chốt, nhân viên, công nhân kỹ thuật (nếu có) có liên quan và kê khai kinh nghiệm hoạt động xây dựng của tổ chức theo quy định tại Phụ lục số 04 Thông tư này kèm theo các văn bằng, chứng chỉ và hợp đồng lao động của các cá nhân chủ chốt, công nhân kỹ thuật (nếu có) liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ năng lực; hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành đã thực hiện (mỗi lĩnh vực và loại không quá 03 hợp đồng, 03 biên bản nghiệm thu hoàn thành của công việc tiêu biểu đã thực hiện).

+) Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản kê khai năng lực tài chính trong thời gian 03 năm tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực, máy móc, thiết bị, phần mềm máy tính có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ của tổ chức.”

 • Thứ ba, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

 – căn cứ pháp lý: khoản 2 điều 58 nghị định 59/2015/NĐ-CP

 • Cụ thể:

“a) Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I;

 1. b) Sở Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với tổ chức có trụ sở chính tại địa bàn hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình.”

Trong đó, hoạt động xây dựng hạng I, hạng II, hạng III do pháp luật qu định cụ thể đối với từng hoạt động xây dựng.

 • Thứ tư, Thủ tục cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng được quy định chi tiết tại điều 21 thông tư 17/2016/TT-BXD, theo đó trình tự thủ tục bao gồm:

“1. Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 12 Thông tư này qua bưu điện hoặc trực tiếp tới cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực.

 1. Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực thông báo một lần bằng văn bản tới tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực về yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc tổ chức phúc tra để xác minh hồ sơ nếu cần thiết.”

Phụ lục số 03

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP
CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……….., ngày ….. tháng ….. năm …..

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền)

 1. Tên tổ chức ………………………………………………………………………
 2. Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………
 3. Số điện thoại: ………………………………. Số fax: …………………………
 4. Email: ……………………………………….. Website: ………………………
 5. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: ……………………………………. Chức vụ: …………………………

 1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập số: ………………

Nơi cấp: ….…………………………………. Ngày cấp: …………………………

 1. Ngành nghề kinh doanh chính: …………………………………………………
 2. Mã số chứng chỉ năng lực (nếu có): ……………………………………………

Đề nghị cấp/cấp lại/Điều chỉnh/bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng như sau:

8.1. Cấp chứng chỉ năng lực □

Lĩnh vực hoạt động xây dựng: …………..(1) ………………Hạng năng lực: ………

8.2. Cấp lại chứng chỉ năng lực: □

Lý do: ……………………………………… (2)

8.3. Điều chỉnh/Bổ sung nội dung hoạt động: □

Lĩnh vực hoạt động xây dựng Điều chỉnh/bổ sung:…(1)… Hạng năng lực: ………………….

(Tên tổ chức) chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC
(Ký, họ và tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Ghi rõ lĩnh vực hoạt động theo quy định Khoản 1 Điều 10 Thông tư này.

(2) Ghi rõ lý do theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Thông tư này.

Phụ lục số 04

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP
CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……….., ngày ….. tháng ….. năm …..

DANH SÁCH

Cá nhân chủ chốt, nhân viên, công nhân kỹ thuật có liên quan và kê khai kinh nghiệm hoạt động xây dựng của tổ chức

 1. Thông tin về tổ chức:

Tên tổ chức: ………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………………

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………

Lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ: ………………………………Hạng: ……………

 1. Danh sách cá nhân chủ chốt và nhân viên, công nhân kỹ thuật (nếu có) có liên quan của tổ chức
 2. Danh sách cá nhân chủ chốt(*):
STT Họ và Tên Vị trí/Chức danh Số chứng chỉ hành nghề Điện thoại liên h
1
2
3

2. Danh sách nhân viên, công nhân kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực cấp chứng chỉ:

STT Họ và Tên Vị trí/Chức danh Trình độ chuyên môn Điện thoại liên h
1
2
3

III. Kinh nghiệm hoạt động xây dựng liên quan đến đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ:

STT Nội dung hoạt động xây dng
(Ghi rõ lĩnh vực hoạt động và vai trò: nhà thầu chính, nhà thu phụ, tng thu,…)
Thông tin công trình
(Tên dự án/công trình; nhóm dự án; loại, cấp công trình; vị trí xây dựng)
Chủ đầu tư
(Tên chủ đầu tư, số điện thoại liên hệ)
Ghi chú
1
2

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC
(Ký, họ và tên, đóng du)

Ghi chú:

(*) Cá nhân chủ chốt phải có hợp đồng lao động với Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực từ 12 tháng trở lên, giữ vai trò chủ nhiệm; chủ trì; giám sát trưởng; chỉ huy trưởng công trường. Mỗi cá nhân được tham gia hoạt động xây dựng với các Tổ chức khác nhau nhưng chỉ thực hiện vai trò chủ chốt tại một Tổ chức.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề bạn quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với các luật sư để được giải đáp kịp thời.

Trân trọng!

___________________________________

Quý khách hàng cần tư vấn trực tiếp hoặc đề nghị hỗ trợ vui lòng liên hệ theo đường dây nóng (24/7): 

Hotline 1: 0968.563.550 – L.sư. Vũ Quang Bá

Hotline 2: 0967.097.368 – L.sư. Đinh Mạnh Hùng

Hoặc gửi thư qua hòm thư điện tử: luatkhainguyen@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments

Bài Viết Liên Quan