BỒI THƯỜNG TÀI SẢN TRÊN ĐẤT BỊ THU HỒI

Chia sẻ với

           Chào admin, e có một vấn đề mog admin trả lời ạ. vào năm 2005 gia đình em có ra canh tác hồ ao thuộc quản lí của phường, trước đó khu đất hồ ao này đã được quy hoạch bởi 1 dự án và người chủ đã được đền bù. Sau đó dự án treo và khu đất bị hoang 5 năm gia đình em mới ra canh tác. Đến nay 2017, gia đình em đã làm ăn canh tác được 12 năm. Sắp tới có dự án quy hoạch làm công viên ở khu đất gia đình em. Luật sư cho em hỏi là mọi hoa lợi trên đất (cây trồng, vật nuôi, công trình chuồng trại) và hồ nuôi cá (800m2) sẽ được nhà nước hỗ trợ như thế nào, cho em xin bảng giá cụ thể với ạ. Em xin chân thành cảm ơn!
Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật đất đai của Luật Khai Nguyên
Trả lời:
      Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Luật Khai Nguyên. Với nội dung yêu cầu tư vấn bồi thường đất khi nhà nước thu hồi đất của bạn, Luật Khai Nguyên xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:
1. Cơ sở pháp lí:
Luật Đất đai năm 2013
2. Nội dung tư vấn
      Căn cứ điều 88 Luật đất đai 2013 quy định về nguyên tắc thường thiệt hại về tài sản, ngừng sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất, theo đó
       “1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường.”
Như vậy, pháp luật ghi nhận đối tượng được bồi thường thiệt hại về tài sản khi nhà nước thu hồi đất là chủ sở hữu tài sải hợp pháp. Gia đình bạn đã canh tác trên khu đấy nêu trên thời gian 12 năm, những tài sản bao gồm hoa lợi trên đất (cây trồng, vật nuôi, công trình chuồng trại) và hồ nuôi cá (800m2) đều được tạo lập một cách hợp pháp không có tranh chấp gì. Do đó, có thể xác định gia đình bạn là chủ sở hữu hợp pháp của những tài sản gắn liền với đất nêu trên.
Ngoài ra, theo quy định tại điều 92 về các trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường tài sản gắn liền với đất bao gồm:
“1. Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, i khoản 1 Điều 64 và điểm b, d khoản 1 Điều 65 của Luật này.
2. Tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật hoặc tạo lập từ sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
3. Công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình xây dựng khác không còn sử dụng.”
       Đối chiếu với trường hợp của gia đình bạn thì không nằm trong một trong những trường hợp được nêu tại điểu 92 Luật đất đai năm 2013. Do đó, gia đình bạn có thể được bồi thường thiệt hại đối với các tài sản bao gồm hoa lợi trên đất (cây trồng, vật nuôi, công trình chuồng trại) và hồ nuôi cá (800m2) khi nhà nước tiến hành thu hồi đất để thực hiện dự án quy hoạch làm công viên ở khu đất đó.
       Về mức bồi thường được ghi nhận như sau:
      Thứ nhất, đối với các công trình chuồng trại gắn liên với đất, thì theo quy định tại khoản 2 điều 89 thì Đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, khi Nhà nước thu hồi đất mà bị tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì được bồi thường thiệt hại theo quy định của Chính phủ. Theo đó, Điều 9 Nghị định 47/2014/NĐ-CP hướng dẫn cụ thể như sau:
“Việc bồi thường đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất quy định tại Khoản 2 Điều 89 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây:
“1. Mức bồi thường nhà, công trình bằng tổng giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại và khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình đó.
Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại được xác định bằng (=) tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của nhà, công trình đó nhân (x) với giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành.
Khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định, nhưng mức bồi thường không quá 100% giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương với nhà, công trình bị thiệt hại.
2. Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại được xác định theo công thức sau:
Tgt=G1-(G1/T)xT1
Trong đó:
Tgt: Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại;
G1: Giá trị xây mới nhà, công trình bị thiệt hại có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành;
T: Thời gian khấu hao áp dụng đối với nhà, công trình bị thiệt hại;
T1: Thời gian mà nhà, công trình bị thiệt hại đã qua sử dụng.
3. Đối với nhà, công trình xây dựng khác bị phá dỡ một phần mà phần còn lại không còn sử dụng được thì bồi thường cho toàn bộ nhà, công trình; trường hợp nhà, công trình xây dựng khác bị phá dỡ một phần, những vẫn tồn tại và sử dụng được phần còn lại thì bồi thường phần giá trị công trình bị phá dỡ và chi phí để sửa chữa, hoàn thiện phần còn lại theo tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương của nhà, công trình trước khi bị phá dỡ.
4. Đối với nhà, công trình xây dựng không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành ban hành thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức bồi thường cụ thể cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương”
          Như vậy, nếu như công trình xây dựng của gia đình anh trên khu đất đó được xây dựng theo tiêu chuẩn kĩ thuật của Bộ quản lý chuyên ngành ban, thì việc tính giá trị bồi thường sẽ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 89, tuy nhiên nếu không xây dựng đủ tiêu chuẩn kỹ thuật nói trên thì UBND cấp tỉnh sẽ quy định mức bồi thường cụ thể cho phù hợp với điều kiện kinh tế tại địa phương.
        Thứ hai, đối với cây trồng và vật nuôi trên đất bị thu hồi điều 90 Luật đất đai 2013 quy định:

“1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng thì việc bồi thường thực hiện theo quy định sau đây:
a) Đối với cây hàng năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 03 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất;
b) Đối với cây lâu năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây theo giá ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất mà không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất;
c) Đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại;
d) Đối với cây rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, cây rừng tự nhiên giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng, quản lý, chăm sóc, bảo vệ thì bồi thường theo giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây; tiền bồi thường được phân chia cho người quản lý, chăm sóc, bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.
2. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản thì việc bồi thường thực hiện theo quy định sau đây:
a) Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất đã đến thời kỳ thu hoạch thì không phải bồi thường;
b) Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu hoạch thì được bồi thường thiệt hại thực tế do phải thu hoạch sớm; trường hợp có thể di chuyển được thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra; mức bồi thường cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.”
        Như vậy, việc xác định mức bồi thường cụ thể cần phải thực hiện quá trình thẩm định giá tài sản, cũng như tình hình thực tiễn tại địa phương chứ không có bảng giá cụ thể.
       Hy vọng rằng sự tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp những quy định pháp luật về Tư vấn bồi thường đất khi nhà nước thu hồi đất để giải quyết những vướng mắc của bạn./.

Trân trọng!

——————————————————————–

Quý khách hàng cần tư vấn trực tiếp hoặc đề nghị hỗ trợ vui lòng liên hệ theo đường dây nóng (24/7):
Hotline 1: 0968.563.550 – L.sư. Vũ Quang Bá
Hotline 2: 0967.097.368 – L.sư. Đinh Mạnh Hùng
Hoặc gửi thư qua hòm thư điện tử: luatkhainguyen@gmail.com

Comments

comments

Bài Viết Liên Quan