Biểu mẫu đất đai

  • Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

    Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

    Mẫu số 04a/ĐK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------  ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT   Kính gửi: …………………………………………… Mẫu số 04a/ĐK PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ … Đọc Thêm