Biểu mẫu dân sự

  • Đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

    Đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……, ngày … tháng … năm …   ĐƠN YÊU CẦU V/v: Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời   Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN.................................   Tôi là: …. Số CMND/Hộ chiếu: …………do Công an … cấp ngày …tháng … năm … … Đọc Thêm

  • Mẫu đơn khiếu nại, tố cáo

    Mẫu đơn khiếu nại, tố cáo

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– ................... , ngày     tháng    năm 201… ĐƠN KHIẾU NẠI (HOẶC TỐ CÁO, PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ ....)   Kính gửi: (1) … Đọc Thêm